LOGA software PAYROLL and Social Security module

Multi-lingual and universal. One of Europe’s most modern payroll, social security, and HR systems.

Changes in the working world that have been caused by digitalisation and the platform economy

Its two main pillars are the knowledge base developed over the course of four decades and the attention to detail and quality that is worthy of a technological leader on the German market. The reliability and flexibility of the software make everyday routine tasks simple.

It is the first program on the market that can be used in all European languages. One of Hungary’s best professional teams is the guarantee that the software is fully compliant with relevant Hungarian legislation and meets all the expectations of the Hungarian market.

The LOGA software contains the HR functions integrated with payroll at the database level: recruiting, selection, performance reviews, career management, training organisation, cafeteria, timesheets, entry, and wage cost planning.

Since the latter directly uses the payroll module’s algorithm, it can prepare an exact plan of staff-related costs. The HR controlling function even allows it to provide current monitoring of changes in data as compared to the plan.

A comprehensive solution from a single source: from the entry terminal through the HR and wage modules to planning wage costs.

Többnyelvű és univerzális. Európa egyik legkorszerűbb bérszámfejtési, társadalombiztosítási és munkaügyi rendszere. Két fő pillére a négy évtized alatt kialakított tudásbázis és a német piac technológiai éllovasához méltó igényesség. A szoftver megbízhatósága, rugalmassága egyszerűvé teszi a napi rutinmunkát.

Az első olyan program a piacon, amely az összes európai nyelvet beszéli. Magyarország egyik legjobb szakmai csapata a biztosíték arra, hogy a szoftver minden tekintetben megfelel az aktuális magyar jogszabályoknak és a magyar piaci elvárásoknak.

A LOGA szoftver adatbázis szinten integrálva tartalmazza a bérszámfejtéssel együtt a HR funkciókat is: toborzás, kiválasztás, teljesítményértékelés, karriermenedzsment, oktatásszervezés, cafeteria, munkaidő nyilvántartás, beléptetés, bérköltség-tervezés.
Ez utóbbi – mivel közvetlenül a bérszámfejtő modul algoritmusait használja – tökéletesen pontos tervet készít a személyi állománnyal kapcsolatos költségekről, sőt, HR kontrolling funkciójával napra pontosan követi is a tényadatok alakulását a tervhez képest.

Egy kézből teljes megoldás: a beléptető termináltól a HR, Bér modulokon keresztül egészen a bérköltség tervezésig.

What do you need to know about LOGA?

LOGA is an integrated system; it stores all data in the same database, which means access to data between the payroll and HR functions takes place in real time, and data flows in both directions. No data has to be transferred between different databases, no data has to be recorded more than once, there is no data redundancy, and there are no synchronization problems.

LOGA supports process-driven processing: the sequence of both payroll and HR tasks can be exactly specified. (For example, what tasks have to be performed and in what order when a new employee is hired or when entering a new legal title.)

LOGA archives and displays data history and it stores and links employee-related changes.

The LOGA time machine function supports planning, working ahead, and the reprocessing of past conditions.

LOGA’s fine-tuned permission system supports permission settings at the module-level or even the field-level. Permissions can be assigned to both roles and groups.

Work with LOGA modules takes place in the customary office environment.

In addition to being fully compliant with the Windows standard and fully compatible with Office, LOGA also supports all significant operating systems and database managers.

The user interface language can be changed during use.

Payroll actions are possible for different companies and are in line with the legal requirements of different countries, using one software and a shared database.

PAYROLL

Assistance in the transparency of HR processes

The LOGA Payroll module supports payroll administration, social security, and HR processes. It provides an effective solution that can be flexibly adapted to the number of the company’s employees, its internal operating strategy, organisational and compensation structure, and motivation system.

I WANT TO KNOW MORE

PAYROLL

Segítőtárs a munkaügyi folyamatok áttekinthetőségében

A LOGA Payroll modul a bérügyviteli, TB és munkaügyi folyamatokat támogatja. Az alábbi feladatok elvégzéséhez nyújt hatékony, a cég létszámának, belső működési stratégiájának – szervezeti és javadalmazási struktúrájának, motivációs rendszerének – változásaihoz rugalmasan illeszthető informatikai megoldást.

Bővebb tájékoztatást kérek
 • Payroll cycles can be developed flexibly according to your needs. The software’s fine-tuned permission system enables payroll employees to see only the data of those employees in their own payroll cycles.

 • LOGA can be easily adapted to ledger systems.

 • Consistent permission system – supports permission settings at the module-level or even the field-level.

 • Faultless, elegant, reliable adjustments for up to 12 months.

 • Exclusion of undesirable modifications during payroll periods.

 • Supporting group pay raises.

 • Creation of automatic compensation.

 • LOGA can calculate payrolls based on various pay grades within the same company.

 • Professional import channel for simply transferring data from other systems, necessary for payroll and employment records without any manual data processing.

 • All employees can be given a payroll sheet in their own native languages.

 • Payroll accounting per country using the same database and the same software.

 • In case of company groups, the data of the member companies are included in a single integrated database, allowing the preparation of consolidated lists.

 • The time machine function can be easily used for correction or “working ahead”.

 • The possibility of payroll based on wage/pay tables.

 • Automatic payroll for extraordinary compensation (such as 13th month pension bonuses).

 • Front-end module for the payroll of performance rates, piece rates, and premiums.

 • Preparation of KSH [Central Statistical Office] statistics.

 • Electronic data reporting.

 • GDPR compliance, deeply imbedded role-based permission protection.

 • A számfejtési körök kialakítása rugalmas és az Önök igényei szerint alakítható. Kifinomult jogosultsági rendszere lehetővé teszi, hogy a bérszámfejtők kizárólag a saját „számfejtési körükbe” sorolt dolgozók adatait lássák.

 • A LOGA könnyen illeszthető a főkönyvi rendszerekhez.

 • Következetes jogosultsági rendszer – akár mezőszintű írási/olvasási jogosultság is előírható

 • Minden esetben kifogástalanul működő, elegáns, megbízható korrekciózás akár 12 hónapra.

 • Nemkívánatos módosítások kizárása a számfejtési időszakban.

 • Csoportos béremelések támogatása.

 • Automatikus járandóságok képzése.

 • A LOGA több bértarifa alapján képes számfejteni egyazon cégen belül is.

 • Professzionális import-csatorna. Más rendszerből egyszerűen és kézi adatfeldolgozás nélkül átemelhetőek a bérszámfejtéshez, munkaügyi nyilvántartásokhoz szükséges adatok

 • Minden dolgozó saját anyanyelvén készült bérlistát kaphat kézhez.

 • Egy adatbázison, egy szoftverrel különböző országok szerinti számfejtés valósítható meg.

 • Cégcsoport esetén a tagvállalatok adatai egyetlen integrált adatbázisban vannak, így konszolidált listák készíthetők.

 • “Időgép” funkciójával gyerekjáték a korrekció vagy az “előredolgozás”.

 • Bértarifa/illetménytáblázat szerinti számfejtés lehetősége.

 • Rendkívüli juttatások automatikus számfejtése, pl. 13. havi bér

 • Előtétmodul teljesítmény-, darab- és prémiumbér számfejtéséhez

 • KSH statisztikák elkészítése

 • Elektronikus adatszolgáltatás

 • GDPR megfelelőség, mélyen beágyazott szerepkör-alapú engedélyvédelem

TIME

Create transparent working time models quickly and easily

The most important feature of the LOGA timesheet is flexibility in the development of working time models. This is a very important tool for HR management. A number of factors have to be taken into account when planning working hours: laws, cost-effectiveness, client requirements. Employee interests also play an important role. A great deal of flexibility is required for achieving harmony between life and work.

more

TIME

Áttekinthető munkaidő-modellek létrehozása könnyen és gyorsan

A LOGA munkaidőnyilvántartás legfontosabb jellemzője a rugalmasság a munkaidő-modellek kialalkításában. Ez egy nagyon fontos eszköz a személyzeti menedzsment részére. A munkaidő megtervezésénél sok szempontot kell figyelembe venni, jogszabály, költséghatékonyság, ügyfélek igények. A munkavállalók érdekei szintén fontos szerepet játszanak. Tehát nagyfokó rugalmasságra van szükség az élet és a munka összeegyeztetéséhez.

Bővebben

PEP – PERSONNEL RESOURCES PLANNER

Schedules should be transparent and mobile!

The personnel resources planner can be a big help for anyone who, due to a high-raking position, has to tackle a myriad of administrative tasks. Its use can significantly reduce the time spent on planning personnel resources.

more

PEP – BEOSZTÁSTERVEZŐ

Legyen a beosztástervezet áttekinthető és mobilis!

Ez a beosztástervező nagy segítség tud lenni mindazok számára, akik magas beosztásuk következtében rengeteg adminisztratív teendővel kell, hogy megbirkózzanak. Használatával jelentősen csökkenthető a beosztások megtervezésével eltöltött idő.

Bővebben

SCOUT

For perfect data and review analyses

This transparent database can be used to make targeted strategic and operative decisions and to perform benchmarking processes so you can plan your company’s long term directives. The graphic illustration of the data that are typically key to a company quickly provides an overview of all important company areas. You can even specify your own. HR management can be tailored to current needs. Data are always analysed in real time and can be displayed both graphically and in tabular form.

SCOUT

A tökéletes adat- és értékelés kielemzésekhez

Ez az átlátható adatbázis lehetővé teszi célzott stratégiai és operatív döntések meghozatalát, valamint benchmarking folyamatok végrehajtását annak érdekében, hogy hosszú távon megtervezhesse vállalati irányát. A tipikus vállalati kulcsfontosságú adatok grafikus ábrázolása rövid időn belül áttekintést nyújt a vállalat minden fontos területéről, és megteheti a sajátját. A HR menedzsment alkalmazkodása az aktuális igényekhez. Az adatok elemzését mindig valós időben végzik el, és a grafikus megjelenítés mellett táblázatos lista formájában is elérhetők az Ön számára.

DOKU3 – DOKUMENTUM MANAGEMENT

For comfortable and transparent mail systems

Doku3 is an online mail and documentation management module that generates documents from the LOGA LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT, and other HR modules in a process-oriented manner, ensuring flexible functions for handling correspondence.

MORE

DOKU3

A kényelmes és áttekinthető levelezőrendszerekért

A Doku3 egy WEB alapú levelező és dokumentum kezelő modul, mely folyamatorientáltan dokumentumokat generál a LOGA modulok LOGA3, HRBC, PAYROLL, TALENT és egyéb HR modulokból rugalmas funkciókat biztosítva a levelezés kezelésére.

Bővebben

WAGE COST PLANNING

Easily, quickly, and transparently

The HR algorithms display the operating performance indices and the company’s most important key data in a matter of moments. Broken down into different focus areas, the HR algorithms extract all relevant information from the HR platform and present those in a graphic format. The integrated network guarantees that the data are always current. The HR algorithms can be used to filter for the number of companies, and the system displays the necessary information in real-time.

BÉRKÖLTSÉG TERVEZÉS

Könnyen, gyorsan és áttekinthetően

A HR algoritmusok egy pillanat alatt megjelenítik a működési teljesítménymutatókat és a vállalat legfontosabb kulcsfontosságú adatait. Különböző fókuszterületekre osztva a HR algoritmusok minden releváns információt kinyernek a HR platformról és grafikus formában mutatják be. Az integrált hálózat biztosítja, hogy az adatok mindig naprakészek legyenek. A HR algoritmusokon lehetőség van megszűrni a vállalkozásainak számát, és a rendszer valós időben megjeleníti a szükséges információkat.